Маловільшанська громада

Київська область, Білоцерківський район

Регламент сільської ради

ПОГОДЖЕНО

рішенням восьмої сесії

Маловільшанської сільської ради

восьмого скликання

№ 08-434/2021  від 22.07.2021 р.

Ю.Ю. Дробович

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ


МАЛОВІЛЬШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

VIII СКЛИКАННЯ

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

С. Мала Вільшанка

2021 рік

 

Зміст

Стаття

Сторінка

Розділ І. Загальні положення

 

4

Глава 1. Правові засади діяльності ради

1-3

4

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

4

4

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

5

4

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

6

5

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

7

6

Глава 6. Планування роботи ради

8

6

Розділ ІІ. Сесія ради

 

7

Глава 1. Порядок скликання сесії

9-11

7

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

12-13

7

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

14-18

7

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

19-21

8

Глава 5. Порядок денний сесії

22-26

9

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

27-31

11

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

 

12

Глава 1. Виключна компетенція ради

32

12

Глава 2. Робочі органи сесії

33-35

16

Глава 3. Ведення пленарних засідань

36-40

17

Глава 4. Порядок надання слова

41-49

19

Глава 5. Організація розгляду питань

50-54

20

Глава 6. Прийняття рішень

55-67

21

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

68-75

25

Глава 8. Таємне голосування

76

26

Глава 9. Особливості організації та проведення сесій сільської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

77-78

27

Глава 10. Дисципліна та етика пленарних засідань

79-80

28

Глава 11. Про порядок оформлення матеріалів сесії

81-83

29

Розділ ІV. Депутати, посадові особи і органи ради

 

30

Глава 1. Депутати

84-89

30

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

90-93

31

Глава 3. Сільський голова та секретар ради

94-96

32

Глава 4. Постійні комісії ради

97-103

35

Глава 5 Тимчасові контрольні комісії ради

104-108

36

Глава 6 Про порядок висвітлення діяльності ради

109

37

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

 

37

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

110-114

37

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

115-119

38

Розділ VІ. Здійснення контролю

 

39

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

120-122

39

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

123-124

39

Розділ VIІ. Депутатські звернення, запити, запитання

 

40

Глава 1.Пропозиції і зауваження депутата

125-130

40

Розділ VIII. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

131

41

Розділ ІX.Оприлюднення та набрання чинності рішень ради

132-133

42

Розділ X.Запобігання корупції та недопущення конфлікту інтересів

134-136

42

Розділ XІ. Заключні положення

137-139

44

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Правові засади діяльності ради

Стаття 1.

1. Маловільшанська сільська рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Маловільшанську сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами та цим Регламентом.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

            3. Маловільшанська сільська рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

            4. Загальний склад ради становить 22 депутати. Загальний склад ради протягом скликання не змінюється, незалежно від припинення повноважень окремих депутатів або наявності вакантних мандатів.

            5. Повноваження депутата, обраного замість того депутата, який вибув, починаються з моменту заслуховування повідомлення територіальної виборчої комісії в установленому чинним законодавством України порядку.

Стаття 2.

Регламент ради є обов’язковим для виконання усіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

 

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, попередньо забезпечивши свій виступ державною мовою.

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Стаття 4.

Рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Стаття 5.

1.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цим Регламентом (ч.17 ст.46 Закону України «Про місцеве саомрвдяування в Україні»).

2. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради;

- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- розміщення результатів голосувань, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій);

- розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів рішень;

- розміщення інформації про сільського голову, його заступника, секретаря сільської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів;

- розміщення інформації про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

- розміщення звітів сільського голови, його заступників та депутатів.

3. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

4. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

5. Гласність засідань ради може забезпечується шляхом проведення у залі засідань аудіо-,відео-запису.

 

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Стаття 6.

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови або заступника голови можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

3. Інші особи за рішенням ради можуть бути присутніми на пленарних засіданнях ради, якщо їх присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих місць позаду рядів для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії ради.

4. Запис присутніх осіб проводить загальний відділ і список передає головуючому.

5. Порядок розміщення депутатів ради та присутніх у залі засідань визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб виконавчого апарату ради, представників ЗМІ), не повинні знаходитись у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок та не мають права втручатися в роботу сесії. У разі порушення порядку, їх за розпорядженням головуючого може бути видалено з зали пленарного засідання відповідно до ст. 79, ст. 80 цього Регламенту.

7. Представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) можуть бути присутніми за умови наявності редакційного посвідчення  чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження. Реєстрація представників ЗМІ проводиться  визначеною посадовою особою виконавчого апарату. Представники ЗМІ мають виконувати свої професійні обов’язки , не перешкоджаючи роботі депутатів  та головуючого на сесії (встановлена апаратура не повинна перекривати доступ до трибуни, мікрофону тощо). Головуючий на сесії має право зробити зауваження представнику ЗМІ,  якщо його діяльність заважає роботі ради.

 

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

Стаття 7.

1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, після прийняття процедурного рішення підтриманого більшістю голосів від загального складу ради.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

 

Глава 6. Планування роботи ради

Стаття 8.

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи затвердженого на пленарному засіданні сесії ради. План роботи новобраної ради затверджується не пізніше як на другій сесії ради. Плани роботи ради на наступний рік затверджуються в кінці кожного року.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом сільського голови, секретаря сільської ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників сільського голови, депутатських фракцій, депутатів, старост, органів територіальної самоорганізації населення. Відповідальний за розробку проекту плану роботи ради секретар сільської ради.

 

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

 

Стаття 10.

1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, до загального відділу сільської ради або секретарю сільської ради передається перелік питань запропонованих до розгляду на сесії.

 

Стаття 11.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

1.Пленарні засідання ради проводяться у робочі дні. Пленарне засідання сесії ради розпочинається у час, визначений для скликання (як правило , о 14 годині ), за умови, що за даними реєстрації присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

2.У необхідних випадках для вирішення питань що потребують негайного розгляду за рішенням ради, можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії.

 

Стаття 13.

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться Державного Гімну України.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.

1. Першу сесію новообраної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

2. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 

Стаття 15.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів та повідомляє загальний відділ Маловільшанської сільської ради про дату час та місце проведення першої сесії новообраної ради.

 

Стаття 16.

1. Перша сесія новообраної ради складається з двох пленарних засідань.

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови.

3. Після визнання повноважень (складання присяги) сільського голови, йому передається ведення сесії.

 

Стаття 17.

На першому засіданні ради головуючий повідомляє  про створення (формування) депутатських груп (фракцій) ради.

У разі відсутності створення депутатських груп (фракцій) головуючий повідомляє про можливість їх створення, дає пояснення про їх права і порядок формування та оголошує перерву на 10 хвилин для формування робочої групи по підготовці другого пленарного засідання. Після обговорення виноситься на голосування кількісний і персональний склад робочої групи .

 

Стаття 18.

1. На другому пленарному засідані першої сесії новообраної ради розглядається виключно такий порядок дений:

- 1) обрання лічильної комісії ради;

- 2) обрання секретаря сільської ради;

- 3) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу, обрання голів постійних комісій ради.

- 4) затвердження положення про постійні комісії ради;

- 5) затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету ради.

     Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 19.

Сесії ради згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- сільським головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

- постійною комісією ради.

Стаття 20.

1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Загальний відділ за 10 днів повідомляє депутатів та населення про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково оприлюднюється на офіційному веб - сайті сільської ради, а вразі відсутності такої можливості на інформаційній дошці Маловільшанської сільської ради.

 

Стаття 21.

1. Позачергові сесії скликаються у разі необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами рішень (підготовленими відповідно до глави 6 цього Регламенту), розгляд яких пропонується, не пізніше як за три робочих дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Після повідомлення про проведення позачергової сесії депутат має право отримати в секретаря сільської ради матеріали сесії для вивчення та ознайомлення.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 22.

1. Проект порядку денного формується секретарем сільської ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного чергової сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами, загальними зборами громадян.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є план роботи ради.

 Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

5. Одне і те ж питання може бути внесено до порядку денного не більше двох разів протягом календарного року.

6. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, якщо за це проголосувало більше половини депутатів присутніх на пленарному засіданні ради. Після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

7. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

 

Стаття 23.

1. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні розглядатись профільною постійною комісією. Якщо проект не був розглянутий профільною постійною комісією через бездіяльність голови комісії, відсутність кворуму або постійна комісія ухилилась від розгляду проектів рішень, про такі проекти рішення головуючий повідомляє депутатів та виносить на голосування ці проекти рішеннь без рішення постійної комісії ради.

2. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені до порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

3. Проект рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації природного, техногенного чи іншого характеру, з питань бюджету, кадрових та інших невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому випадку проект рішення погоджується з юридичним відділом та розглядається профільною постійною комісією сільської ради у перерві пленарного засідання, про що приймається процедурне рішення про включення до порядку денного.

 

Стаття 24.

1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради повинні бути розглянуті профільною постійною комісією ради за день до проведення сесії.

 

Стаття 25.

1. Проект порядку денного сесії, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому сільською радою більшістю голосів присутніх депутатів на пленарному засіданні.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

 

 

Стаття 26.

Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбаченій в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 27.

Секретар сільської ради разом із загальним відділом організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

 

Стаття 28.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

 

Стаття 29.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

 

Стаття 30

1. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються та розглядаються на засіданнях постійних комісій.

2. Термін перебування проекту рішення ради на погодженні у профільному виконавчому органі ради та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

 

Стаття 31.

1. Проекти рішень ради, які вносяться на розгляд чергової сесії оприлюднюються на офіційному веб - сайті сільської ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду, а в разі відсутності такої можливості на інформаційній дошці Маловільшанської сільської ради,  крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

2. Проекти рішень ради, які приймаються у невідкладних випадках на позачерговій сесії оприлюднюються за один день до початку роботи сесії.

3. Проекти рішень ради надсилаються загальним відділом на електронні адреси депутатів Маловільшанської сільської ради.  

 

 

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 32.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря сільської ради;

5) затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського голови та інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8) заснування аудіо-візуальних (електронних) засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами сільської ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням сільської ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, згідно чинним законодавством;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

22) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

23) затвердження програм соціально - економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

24) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

25) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

26) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

27) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

28) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

29) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

31) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

32) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності сільської ради. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності.

33) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать сільській раді.

34) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

35) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності сільської ради, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

36) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

37) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

38) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є сільська рада, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

39) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є сільська рада.

40) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

41) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

42) вирішення відповідно до законодавста питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

43) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

44) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

45) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

46) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

47) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території громади;

48) прийняття рішень з питань адміністративно - територіального устрою в межах і порядку, визначених законодаством;

49) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови громади, іншої містобудівної документації;

50) затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

51) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

52) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно - територіальної одиниці;

53) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

54) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

55) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

56) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством;

57) затвердження статуту територіальної громади;

58) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

59) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

60) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

61) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

62) затвердження відповідно до законодавства Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

63) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

64) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

65) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

66) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

67) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

68) утворення старостинських округів;

69) затвердження Положення про старосту;

70) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости.

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 33.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обирається робочий орган сесії - лічильна комісія з числа депутатів. Лічильна комісія формується з депутатів ради за прозицією сільського голови.

 

Стаття 34.

1. Лічильна комісія утворюється на першому пленарному засіданні на термін повноважень ради.

2. На своєму першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням та при прийнятті рішень таємним голосуванням.

4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

5. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар сільської ради.

6. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 35.

Кількісний та персональний склад лічильної комісії сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 36.

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 

Стаття 37.

Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар сільської ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

 

Стаття 38.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) під час проведення пленарного засідання сесії може оголошувати технічні перерви строком до 20 хвилин;

12) на вимогу будь-якої фракції, групи ( але не більше однієї вимоги від однієї і тієї ж фракції, групи під час одного і того ж пленарного засідання), головуючий на засіданні зобов’язаний  оголосити перерву на 10 хвилин;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенті, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 39.

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням шляхом підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі при наявності документа, що посвідчує особу. Реєстрація депутатів  розпочинається за 20 хвилин до початку пленарного засідання сесії.  У разі якщо в головуючого на пленарному засіданні  сесії ради або у лічильної комісії виникають сумніви щодо достовірності даних про присутність депутатів, вони мають право перевірити фізичну присутність депутатів у сесійному залі. 

2. На початку пленарного засідання ради лічильна комісія проводить реєстрацію депутатів та передає список депутатів та присутніх головуючому. На початку засідання головуючий повідомляє про кількість присутніх депутатів.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

4. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

 

Стаття 40.

1. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний, який розглядається відповідно до глави 5 розділу ІІ даного Регламенту.

2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 41.

1. Час, який надається для доповіді – до 10 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин. Право на повторний виступ мають сільський голова та голови постійних комісій.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення, без обговорення, більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 42.

1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

 

Стаття 43.

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом звернення до секретаря сільської ради.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 

Стаття 44.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичного відділу.

 

Стаття 45.

1. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які ставляться на голосування.

2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

 

Стаття 46.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 

Стаття 47.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам.

 

Стаття 48.

1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

 

Стаття 49.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 15 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому не проводиться.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 50.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції );

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про завершення обговорення;

8) проведення голосування;

9) виступи депутатів з мотивів голосування.

 

Стаття 51.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 

Стаття 52.

Депутат, депутатська група (фракція) або постійна комісія можуть подати до секретаря сільської ради на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до протоколу сесії.

 

Стаття 53.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

 

Стаття 57.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі секретарю сільської ради.

 

Стаття 54.

1. Тексти виступів депутатів, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, передаються секретарю сільської ради і включаються в протокол.

2.Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сільської ради депутатам надається право виступити у «Різному».

3. В «Різному» головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

4. В «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються до загального відділу сільської ради. Ця інформація приймається «до відома» без обговорення. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 55.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 

Стаття 56.

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. Голосування може проводитись шляхом підняття рук, перекличкою або іншим способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення  кожного депутата.

2. При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.

 

Стаття 57.

Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

 

Стаття 58.

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів на пленарному засіданні.

3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях відповідно до Положення про постійні комісії ради.

4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці, а в умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, в режимі відео-конференції/аудіо-конференції, відповідно ст.77 цього Регламенту.

5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються неприйнятими про що зазначається в протоколі засідання сесії та рішення не виготовляється.

 

Стаття 59.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Такими питаннями можуть бути:

- оголошення перерви в засіданнях;

- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

- встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

- надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів;

- визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації;

- позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

- про проведення додаткової реєстрації;

- питання про позбавлення права виступу;

- про визначення способу проведення голосування;

- про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями;

- про повторне обговорення та голосування проекту рішення;

- про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні;

- про визначення часу та обсягу трансляції пленарних засідань;

- про закрите пленарне засідання;

- про голосування за порядок денний сесії;

- про визначення способу проведення голосування;

- про пакетне голосування.

Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні.

 

Стаття 60.

Рада може скасовувати своє рішення у випадках визначених законодавством, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

 

Стаття 61.

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

 

Стаття 62.

1. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії (заступником лічильної комісії, секретарем лічильної комісії, а в деяких випадках секретарем сільської ради) списку депутатів; кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування («за», «проти», «утримався», або не приймає участь у голосуванні).

2. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів та оголошують результати голосування. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії (або інша уповноважена особа, передбачена цим Регламентом) підписує Форму 1-ПГ по кожному з питань порядку денного і долучає її до протоколу сесії ради.

3. Результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

4. Рішення з процедурних питань приймаються відкритим голосуванням без заповнення Форми 1-ПГ і фіксується в протоколі сесії.

5. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються загальним відділом за дорученням секретаря сільської ради і надаються представникам депутатських груп (фракцій), депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації.

 

Стаття 63.

1. З метою оптимізації роботи пленарних засідань ради депутати та головуючий можуть вносити пропозиції про пакетне голосування – голосування за декілька рішень одноразово – за проекти рішень індивідуальної дії, які є аналогічними за змістом, ухвалюються щодо групи конкретних осіб, узгоджені на засіданнях профільної постійної комісії (комісій).

2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне пакетне голосування може бути використано із метою розгляду погоджених в установленому порядку на засіданнях постійних профільних комісій безспірних питань. Перед таким голосуванням приймається процедурне рішення. При цьому, повинно бути обов’язково дотримано вимогу про доповідь автора (авторів) проектів рішень.

3. Процедурне рішення про проведення пакетного голосування приймається більшістю депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

4. Депутати поіменно голосують один раз за всі питання, включених до пакетного голосування, але результати голосування (Форма 1-ПГ) у протоколі засідання фіксуються, оформлюються і видаються окремо, за прийняте рішення по кожному питанню, яке входить до пакетного голосування.

 

Стаття 64.

1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується  сільським головою, а у випадках, визначених законом та цим Регламентом, головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням сільський голова має скликати позачергову сесію ради.

3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо сільський голова у двотижневий термін не скликав позачергову сесію, а також, якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності і оприлюднюється.

 

Стаття 65.

1. Прийняті радою рішення копіюються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 робочих днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

2. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цим Регламентом.

 

Стаття 66.

1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян через 10 робочих днів після їх прийняття.

2. Рішення ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 

Стаття 67.

Прийняті рішення підписуються сільським головою. Рішення, які розглядалися на час тимчасової відсутності сільського голови, який передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 68.

1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

 

Стаття 69.

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є пропозиції депутатів.

 

Стаття 70.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

 

Стаття 71.

1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами автору проекту (доповідачу) з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.

2. Письмові пропозиції і поправки ставляться на голосування в черговості визначеній головуючим.

3. Першочергове право на внесення пропозицій з голосу  має головуючий. Якщо з одного і того ж питання надійшло декілька пропозицій , вони ставляться на голосування після пропозиції головуючого та в черговості визначеній головуючим.

 

Стаття 72.

1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2. Головуючий після закінчення голосування оголошує результати голосування.

 

Стаття 73.

1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. На початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Голосування проводиться поіменно при проведенні відкритого голосування, в тому числі з процедурних питань, та бюлетенями при проведенні таємного голосування.

 

Стаття 74.

Під час пленарного засідання депутат може звертатись з пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

- щодо перерви у пленарному засіданні;

- щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про пакетне голосування за проекти рішень індивідуальної дії, які є аналогічними за змістом;

- про перенесення розгляду питання порядку денного.

 

Стаття 75.

Одна і та ж пропозиція (поправка) не може ставитись на голосування більше двох разів.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 76.

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень сільського голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується радою. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням сільського голови виготовляються загальним відділом під контролем лічильної комісії. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко.

3. Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути.

Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

 

Глава 9. Особливості організації та проведення сесій сільської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

Стаття 77.

В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України, Київської області, Маловільшанської сільської територіальної громади, пленарні засідання сільської ради можуть проводитися в режимі відео-конференції/аудіо-конференції (дистанційне засідання).

Аудіоконференція проводиться у випадках технічної неможливості проведення відеоконференції.
 

Стаття 78.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання сільської ради.

Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб - сайті сільської ради, а вразі відсутності такої можливості на інформаційній дошці ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з супровідними документами на електронну адресу кожного депутата ради.

Рішення про визначення зали, у якій проводитиметься сесія сільської ради в режимі відео-конференції/аудіо-конференції, приймається сільським головою.

Під час проведення сесії в режимі відео-конференції/аудіо-конференції у залі, в якій відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

- сільський голова,

- секретар сільської ради,

- доповідачі,

- працівники загального відділу, з дотриманням протиепідеміологічних заходів, в разі необхідності.

Перед відкриттям сесії в режимі відео-конференції/аудіо-конференції проводиться запис депутатів, які приєдналися до участі у такому пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.

Сесія в режимі відео-конференції/аудіо-конференції відкривається у разі, якщо для участі в ній за інформацією, наданою загальним відділом, записалися більше половини депутатів від загального складу ради .

Голосування депутатів на сесії в режимі відео-конференції/аудіо-конференції відбувається наступним чином:

1) головуючий називає прізвище, ім’я та по батькові депутата в алфавітному порядку;

2) депутат після озвучення його прізвища особисто здійснює голосування із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більш як 5 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.

Після завершення голосування всіма депутатами, які беруть участь у пленарному засіданні, головуючий оголошує результати голосування за проект рішення. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на загальний відділ.

 

Глава 10. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 79.

1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.

2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення. Репліка на репліку не надається.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 

Стаття 80.

Заходи впливу за порушення вимог Регламенту.

1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):

-1.1. Позбавлення права на продовження виступу;

-1.2. Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;

-1.3. Видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.

2. Стягнення застосовуються за процедурним рішенням ради за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.

3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий ставить на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим.

4. До застосування стягнення з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію накласти на порушника стягнення та пропонує адекватний, на його думку, вид стягнення. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення ради (процедурного рішення комісії), яке приймається більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні.

5. Стягнення, передбачені п.п. 1.1., 1.2. цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання норм Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.

6. Стягнення, передбачене п. 1.3. цієї статті Регламенту, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням Ради щодо нього, вчинення лайки, бійки. Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань. У випадку невиконання цієї вимоги видалення з зали доручається працівникам правоохоронних органів.

 

Глава 11. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 81.

Матеріали сесії складаються з підготовчих документів до сесії, рішень сесій, протоколу.

 

Стаття 82.

1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

3) порядок денний;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування (форма 1-ПГ) і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

7) поправки і доповнення до проектів рішень;

8) довідки, зауваження.

 

Стаття 83.

1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем сільської ради.

2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 10 робочих днів після завершення сесії ради.

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 84.

Права, порядок діяльності депутата в раді визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

 

Стаття 85.

1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом «Про статус депутатів місцевих рад».

3. Пропозиції депутата про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а з питань, що віднесені до компетенції ради – інших посадових осіб, які діють на її території, подаються до початку пленарного засідання у письмовому вигляді з коротким обґрунтуванням. Пропозиція оголошується головуючим на початку пленарного засідання та вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 1/3 депутатів, присутніх на засіданні.

 

Стаття 86.

1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його включено.

2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії;

- підготовці проектів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед сільською радою;

- інформуванню виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

 

Стаття 87.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного у відповідності з вимогами даного Регламенту. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії.

 

Стаття 88.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

 

Стаття 89.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями.

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

 

Стаття 90. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.

4. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

Стаття 91. Порядок утворення депутатських груп

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з пяти депутатів ради.

2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група реєструється за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

6. Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

- у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 92. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі.

2. Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

Стаття 93. Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

3) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

4) на вимогу будь-якої фракції чи групи на оголошення головуючим  на засіданні перерви на 10 хвилин( але не більше однієї вимоги від однієї і тієї ж фракції чи групи під час одного і того ж пленарного засідання);

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Глава 3. Сільський голова та секретар сільської ради

Стаття 94.

Сільський голова є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

1. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Повноваження сільського голови визначаються законом і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

3. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою за діяльність її виконавчих органів.

4. Щорічно сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради.

5. Відповідно до своїх повноважень сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

16) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

18) укладає від імені громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

6. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 

Стаття 95.

1.Секретар сільської ради є посадовою особою ради, працює в раді на постійній основі і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.Секретар сільської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря сільської ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

- 2.1. на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

- 2.2. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря сільської ради, запропоновану сільським головою;

- 2.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря сільської ради;

- 2.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря сільської ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря сільської ради;

- 2.5. посада секретаря сільської ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

3. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря сільської ради вносить сільський голова.

4. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря сільської ради відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 96.

1. Повноваження секретаря сільської ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

2. Секретар сільської ради:

2.1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження сільського голови;

2.2. скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.3. повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2.4. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні;

2.5. організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд ради;

2.6. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2.7. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

2.8. забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на офіційному сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розсиланням інформації про нові надходження в базі проектів рішень депутатам ради. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції рішення;

2.9 сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності;

2.10. організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

2.11. забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

2.12. забезпечує присутність представників управлінь, відділів, комунальних підприємств ради, які відповідають за життєдіяльність громади при звітах депутатів перед виборцями;

2.13. виконує інші повноваження визначені діючим законодавством.

3. Секретар сільської ради під час засідання сесії ради та в процесі до його підготовки:

- проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

- надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

- проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

- забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

4. Секретар сільської ради для виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, може видавати доручення, відповідно до ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 97.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради та цим Регламентом.

 

Стаття 98.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського голови та за згодою депутатів.

 

Стаття 99.

Кількісний склад комісії визначається радою. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 

Стаття 100.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням ради, за поданням сільського голови, пропозицією членів постійної комісії та власною їніціативою.

 

Стаття 101.

Координує роботу постійних комісій ради секретар сільської ради.

 

Стаття 102.

Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

 

Стаття 103.

Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює загальний відділ.

 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 104.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

Стаття 105.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 106.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

 

Стаття 107.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 108.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

 

Стаття 109.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання шляхом їх оприлюднення в засобах масової інформації, офіційному веб-сайті сільської ради або в іншй спосіб визначиний цим Регламентом.

 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 110.

1. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Виконавчі органи ради утворюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

 

Стаття 111.

1. Виключною компетенцією ради є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку. Виконавчий комітет утворюється сільською радою на строк її повноважень у складі: сільського голови, заступника сільського голови, секретаря сільської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради, старост, членів виконавчого комітету.

2. В порядку визначеному частиною 1 пункту 5 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за пропозицією сільського голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

 

Стаття 112.

1. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільської ради.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському голові.

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою одноособово.

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

 

Стаття 113.

1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради, старост вносить на розгляд ради сільський голова. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та членів виконавчого комітету, старост, вони обговорюються у постійних комісіях, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

2. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

3. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та членів виконавчого комітету одна чи всі кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів,  заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та членів виконавчого комітету, по яких проводиться нове голосування.

4. Сільський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру на посади заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост та членів виконавчого комітету, в будь-який момент та поставити повторно на голосування рішення із внесеними змінами щодо кандидатур.

 

Стаття 114.

Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.

 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 115.

Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

 

 

Стаття 116.

Постійні комісії не пізніш як за 1 день до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований відповідно по порядку підготовки проектів рішення сесії.

 

Стаття 117.

При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому ради.

 

Стаття 118.

Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

 

Стаття 119.

У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

 

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 120.

1. Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла. Рішенням ради покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комісію ради.

2. Контроль за виконанням рішень ради організовує секретар сільської ради.

3. Рішення ради протягом 10 робочих днів після закриття сесії ради передається секретарем сільської ради до відповідних комісій ради та безпосередньо виконавцям.

 

Стаття 121.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

 

Стаття 122.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 123.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

 

Стаття 124.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Глава 1.Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 125.

1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади.

2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань, не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 126.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в загальному відділі.

 

Стаття 127.

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади, голови районної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

 

Стаття 128.

1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим.

 

 

Стаття 129.

1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до законодавства. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 130.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду.

 

Розділ VIII. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Стаття 131.

1. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня, якщо інше не встановлене законом.

2. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, внесених до порядку денного сесії проектів регуляторних актів, відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія ради може створювати підготовчі комісії чи робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики. Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

4. Регуляторний акт не може бути прийнятий радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

5. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії ради. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідна постійна комісія ради.

6. Рішення ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом ради оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання. Неопубліковані регуляторні акти не є чинними.

Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт сільського голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

 

Розділ IX. Оприлюднення та набрання чинності рішень ради

 

Стаття 132. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 20-денний термін з дня їх прийняття.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно загальним відділом.

4. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар сільської ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для опублікування прийнятого тексту рішення.

 

Стаття 133. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню.

2.  Всі прийняті радою рішення зберігаються у секретаря сільської ради.

3. Кожен має право ознайомитися з будь - яким рішенням ради через вільний доступ.

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради.

 

Розділ X. Запобігання корупції та недопущення конфлікту інтересів

 

Стаття 134. Запобігання корупції

1. Депутат відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

2. Депутат  зобов'язаний не використовувати свої повноваження і становище та пов'язані з цим будь-які можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах чи в інтересах близьких осіб.

3. Депутату забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв'язку зі здійсненням ним діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.

4. Депутат, якщо вважатиме за прийнятне, може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених законодавством, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи тієї самої або пов'язаної групи осіб протягом календарного року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок.

5. Подарунок, одержаний депутатом як подарунок  громаді, є комунальною власністю і передається на баланс сільської ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка депутат зобов'язаний, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо - залучити свідків, а також письмово повідомити про це сільського голову та профільну постійну комісію, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

7. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом та сільським головою або секретарем сільської ради не пізніше наступного дня після отримання відповідної письмової заяви від депутата.

8. У випадку наявності у депутата сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Стаття 135. Недопущення конфлікту інтересів

1. Депутат зобов'язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ним повноважень депутата, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ані злочином, ані правопорушенням, ані порушенням правил депутатської етики.

2. У разі виникнення у депутата реального чи потенційного конфлікту інтересів він не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення, а також не має права як депутат брати участь в обговоренні питань, які пов'язані з питанням, щодо якого у депутата виник конфлікт інтересів.

3. Депутат зобов'язаний, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це голові постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої він входить, сільському голові та голові постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні або голова постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої входить депутат, перед розглядом відповідного проекту рішення інформує раду або відповідну комісію про наявність у депутата конфлікту інтересів.

4. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів на пленарному засіданні або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії депутат зобов'язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів або письмово повідомити про це секретаря сільської ради або головуючого на пленарному засіданні чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії, який інформує про це присутніх перед розглядом проекту рішення.

5. Будь-який депутат, або інша зацікавлена особа, може заявити на пленарному засіданні або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії про конфлікт інтересів іншого депутата, або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

6. Заява про конфлікт інтересів депутата заноситься в протокол пленарного засідання або в протокол засідання постійної, чи тимчасової контрольної комісії.

7. Депутати зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік .

 

Стаття 136.

Інші питання виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Маловільшанській сільській раді, її виконавчих органах, установах та комунальних підприємствах врегулюються окремим положенням.

 

Розділ XІ. Заключні положення

Стаття 137.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження не пізніше, як на другій сесії ради, більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 138.

1. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 139.

Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської етики та протидії корупції готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

 

 

 

Сільський голова                                                         (підпис)                                                 Ю.Ю. Дробович

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь