Маловільшанська громада

Київська область, Білоцерківський район

Регламент сільської ради

РЕГЛАМЕНТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПОГОДЖЕНО

рішенням восьмої сесії

Маловільшанської сільської ради

восьмого скликання

№ 08-434/2021  від 22.07.2021 р.

Ю.Ю. Дробович

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ


МАЛОВІЛЬШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

VIII СКЛИКАННЯ

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

С. Мала Вільшанка

2021 рік

 

Зміст

Стаття

Сторінка

Розділ І. Загальні положення

 

4

Глава 1. Правові засади діяльності ради

1-3

4

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

4

4

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

5

4

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

6

5

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

7

6

Глава 6. Планування роботи ради

8

6

Розділ ІІ. Сесія ради

 

7

Глава 1. Порядок скликання сесії

9-11

7

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

12-13

7

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

14-18

7

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

19-21

8

Глава 5. Порядок денний сесії

22-26

9

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

27-31

11

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

 

12

Глава 1. Виключна компетенція ради

32

12

Глава 2. Робочі органи сесії

33-35

16

Глава 3. Ведення пленарних засідань

36-40

17

Глава 4. Порядок надання слова

41-49

19

Глава 5. Організація розгляду питань

50-54

20

Глава 6. Прийняття рішень

55-67

21

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

68-75

25

Глава 8. Таємне голосування

76

26

Глава 9. Особливості організації та проведення сесій сільської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

77-78

27

Глава 10. Дисципліна та етика пленарних засідань

79-80

28

Глава 11. Про порядок оформлення матеріалів сесії

81-83

29

Розділ ІV. Депутати, посадові особи і органи ради

 

30

Глава 1. Депутати

84-89

30

Глава 2. Депутатські групи та фракції 

90-93

31

Глава 3. Сільський голова та секретар ради

94-96

32

Глава 4. Постійні комісії ради

97-103

35

Глава 5 Тимчасові контрольні комісії ради

104-108

36

Глава 6 Про порядок висвітлення діяльності ради

109

37

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

 

37

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

110-114

37

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

115-119

38

Розділ VІ. Здійснення контролю

 

39

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

120-122

39

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

123-124

39

Розділ VIІ. Депутатські звернення, запити, запитання

 

40

Глава 1.Пропозиції і зауваження депутата

125-130

40

Розділ VIII. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

131

41

Розділ ІX.Оприлюднення та набрання чинності рішень ради

132-133

42

Розділ X.Запобігання корупції та недопущення конфлікту інтересів

134-136

42

Розділ XІ. Заключні положення

137-139

44

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Правові засади діяльності ради

Стаття 1.

1. Маловільшанська сільська рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Маловільшанську сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами та цим Регламентом.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про відкритість

використання публічних коштів» іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

3. Маловільшанська сільська рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

4. Загальний склад ради становить 22 депутати. Загальний склад ради протягом скликання не змінюється, незалежно від припинення повноважень окремих депутатів або наявності вакантних мандатів.

5. Повноваження депутата, обраного замість того депутата, який вибув, починаються з моменту заслуховування повідомлення територіальної виборчої комісії в установленому чинним законодавством України порядку.

Стаття 2.

Регламент ради є обов’язковим для виконання усіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

 

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, попередньо забезпечивши свій виступ державною мовою.

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Стаття 4.

Рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Стаття 5.

1.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цим Регламентом (ч.17 ст.46 Закону України «Про місцеве саомрвдяування в Україні»).

2. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради;

- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

розміщення результатів голосувань, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій);

розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів рішень;

- розміщення інформації про сільського голову, його заступника, секретаря сільської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів;

- розміщення інформації про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

- розміщення звітів сільського голови, його заступників та депутатів.

3. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

4. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

5. Гласність засідань ради може забезпечується шляхом проведення у залі засідань аудіо-,відео-запису.

 

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Стаття 6.

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови або заступника голови можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

3. Інші особи за рішенням ради можуть бути присутніми на пленарних засіданнях ради, якщо їх присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих місць позаду рядів для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії ради.

4. Запис присутніх осіб проводить загальний відділ і список передає головуючому.

5. Порядок розміщення депутатів ради та присутніх у залі засідань визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб виконавчого апарату ради, представників ЗМІ), не повинні знаходитись у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок та не мають права втручатися в роботу сесії. У разі порушення порядку, їх за розпорядженням головуючого може бути видалено з зали пленарного засідання відповідно до ст. 79, ст. 80 цього Регламенту.

7. Представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) можуть бути присутніми за умови наявності редакційного посвідчення  чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження. Реєстрація представників ЗМІ проводиться  визначеною посадовою особою виконавчого апарату. Представники ЗМІ мають виконувати свої професійні обов’язки , не перешкоджаючи роботі депутатів  та головуючого на сесії (встановлена апаратура не повинна перекривати доступ до трибуни, мікрофону тощо). Головуючий на сесії має право зробити зауваження представнику ЗМІ,  якщо його діяльність заважає роботі ради.

 

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

Стаття 7.

1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, після прийняття процедурного рішення підтриманого більшістю голосів від загального складу ради.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

 

Глава 6. Планування роботи ради

Стаття 8.

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи затвердженого на пленарному засіданні сесії ради. План роботи новобраної ради затверджується не пізніше як на другій сесії ради. Плани роботи ради на наступний рік затверджуються в кінці кожного року.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом сільського голови, секретаря сільської ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників сільського голови, депутатських фракцій, депутатів, старост, органів територіальної самоорганізації населення. Відповідальний за розробку проекту плану роботи ради секретар сільської ради.

 

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

 

Стаття 10.

1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, до загального відділу сільської ради або секретарю сільської ради передається перелік питань запропонованих до розгляду на сесії.

 

Стаття 11.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

1.Пленарні засідання ради проводяться у робочі дні. Пленарне засідання сесії ради розпочинається у час, визначений для скликання (як правило , о 14 годині ), за умови, що за даними реєстрації присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

2.У необхідних випадках для вирішення питань що потребують негайного розгляду за рішенням ради, можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії.

 

Стаття 13.

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться Державного Гімну України.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.

1. Першу сесію новообраної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

2. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 

Стаття 15.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів та повідомляє загальний відділ Маловільшанської сільської ради про дату час та місце проведення першої сесії новообраної ради.

 

Стаття 16.

1. Перша сесія новообраної ради складається з двох пленарних засідань.

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови.

3. Після визнання повноважень (складання присяги) сільського голови, йому передається ведення сесії.

 

Стаття 17.

На першому засіданні ради головуючий повідомляє  про створення (формування) депутатських груп (фракцій) ради.

У разі відсутності створення депутатських груп (фракцій) головуючий повідомляє про можливість їх створення, дає пояснення про їх права і порядок формування та оголошує перерву на 10 хвилин для формування робочої групи по підготовці другого пленарного засідання. Після обговорення виноситься на голосування кількісний і персональний склад робочої групи .

 

Стаття 18.

1. На другому пленарному засідані першої сесії новообраної ради розглядається виключно такий порядок дений:

- 1) обрання лічильної комісії ради;

- 2) обрання секретаря сільської ради;

- 3) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу, обрання голів постійних комісій ради.

- 4) затвердження положення про постійні комісії ради;

- 5) затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету ради.

     Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 19.

Сесії ради згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- сільським головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

- постійною комісією ради.

Стаття 20.

1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Загальний відділ за 10 днів повідомляє депутатів та населення про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково оприлюднюється на офіційному веб - сайті сільської ради, а вразі відсутності такої можливості на інформаційній дошці Маловільшанської сільської ради.

 

Стаття 21.

1. Позачергові сесії скликаються у разі необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами рішень (підготовленими відповідно до глави 6 цього Регламенту), розгляд яких пропонується, не пізніше як за три робочих дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Після повідомлення про проведення позачергової сесії депутат має право отримати в секретаря сільської ради матеріали сесії для вивчення та ознайомлення.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 22.

1. Проект порядку денного формується секретарем сільської ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного чергової сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами, загальними зборами громадян.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є план роботи ради.

 Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

5. Одне і те ж питання може бути внесено до порядку денного не більше двох разів протягом календарного року.

6. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, якщо за це проголосувало більше половини депутатів присутніх на пленарному засіданні ради. Після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

7. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

 

Стаття 23.

1. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні розглядатись профільною постійною комісією. Якщо проект не був розглянутий профільною постійною комісією через бездіяльність голови комісії, відсутність кворуму або постійна комісія ухилилась від розгляду проектів рішень, про такі проекти рішення головуючий повідомляє депутатів та виносить на голосування ці проекти рішеннь без рішення постійної комісії ради.

2. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені до порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

3. Проект рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації природного, техногенного чи іншого характеру, з питань бюджету, кадрових та інших невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому випадку проект рішення погоджується з юридичним відділом та розглядається профільною постійною комісією сільської ради у перерві пленарного засідання, про що приймається процедурне рішення про включення до порядку денного.

 

Стаття 24.

1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради повинні бути розглянуті профільною постійною комісією ради за день до проведення сесії.

 

Стаття 25.

1. Проект порядку денного сесії, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому сільською радою більшістю голосів присутніх депутатів на пленарному засіданні.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

 

 

Стаття 26.

Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбаченій в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 27.

Секретар сільської ради разом із загальним відділом організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

 

Стаття 28.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

 

Стаття 29.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

 

Стаття 30

1. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються та розглядаються на засіданнях постійних комісій.

2. Термін перебування проекту рішення ради на погодженні у профільному виконавчому органі ради та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

 

Стаття 31.

1. Проекти рішень ради, які вносяться на розгляд чергової сесії оприлюднюються на офіційному веб - сайті сільської ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду, а в разі відсутності такої можливості на інформаційній дошці Маловільшанської сільської ради,  крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

2. Проекти рішень ради, які приймаються у невідкладних випадках на позачерговій сесії оприлюднюються за один день до початку роботи сесії.

3. Проекти рішень ради надсилаються загальним відділом на електронні адреси депутатів Маловільшанської сільської ради.  

 

 

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 32.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря сільської ради;

5) затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського голови та інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8) заснування аудіо-візуальних (електронних) засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами сільської ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням сільської ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, згідно чинним законодавством;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

22) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

23) затвердження програм соціально - економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

24) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

25) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

26) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

27) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів;

28) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

29) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

30) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

31) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

32) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності сільської ради. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності.

33) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать сільській раді.

34) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

35) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності сільської ради, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

36) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

37) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

38) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є сільська рада, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

39) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є сільська рада.

40) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

41) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

42) вирішення відповідно до законодавста питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

43) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

44) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання;

45) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

46) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

47) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території громади;

48) прийняття рішень з питань адміністративно - територіального устрою в межах і порядку, визначених законодаством;

49) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови громади, іншої містобудівної документації;

50) затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

51) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

52) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно - територіальної одиниці;

53) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

54) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

55) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

56) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених чинним законодавством;

57) затвердження статуту територіальної громади;

58) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

59) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

60) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

61) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

62) затвердження відповідно до законодавства Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

63) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

64) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

65) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;

66) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

67) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

68) утворення старостинських округів;

69) затвердження Положення про старосту;

70) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости.

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 33.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обирається робочий орган сесії - лічильна комісія з числа депутатів. Лічильна комісія формується з депутатів ради за прозицією сільського голови.

 

Стаття 34.

1. Лічильна комісія утворюється на першому пленарному засіданні на термін повноважень ради.

2. На своєму першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним голосуванням та при прийнятті рішень таємним голосуванням.

4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

5. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар сільської ради.

6. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 35.

Кількісний та персональний склад лічильної комісії сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 36.

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 

Стаття 37.

Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар сільської ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

 

Стаття 38.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) під час проведення пленарного засідання сесії може оголошувати технічні перерви строком до 20 хвилин;

12) на вимогу будь-якої фракції, групи ( але не більше однієї вимоги від однієї і тієї ж фракції, групи під час одного і того ж пленарного засідання), головуючий на засіданні зобов’язаний  оголосити перерву на 10 хвилин;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенті, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 39.

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням шляхом підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі при наявності документа, що посвідчує особу. Реєстрація депутатів  розпочинається за 20 хвилин до початку пленарного засідання сесії.  У разі якщо в головуючого на пленарному засіданні  сесії ради або у лічильної комісії виникають сумніви щодо достовірності даних про присутність депутатів, вони мають право перевірити фізичну присутність депутатів у сесійному залі. 

2. На початку пленарного засідання ради лічильна комісія проводить реєстрацію депутатів та передає список депутатів та присутніх головуючому. На початку засідання головуючий повідомляє про кількість присутніх депутатів.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

4. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

 

Стаття 40.

1. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок деннийякий розглядається відповідно до глави 5 розділу ІІ даного Регламенту.

2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 41.

1. Час, який надається для доповіді – до 10 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин. Право на повторний виступ мають сільський голова та голови постійних комісій.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення, без обговорення, більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 42.

1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

 

Стаття 43.

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом звернення до секретаря сільської ради.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 

Стаття 44.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичного відділу.

 

Стаття 45.

1. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які ставляться на голосування.

2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

 

Стаття 46.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 

Стаття 47.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам.

 

Стаття 48.

1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

 

Стаття 49.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 15 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому не проводиться.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 50.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції );

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про завершення обговорення;

8) проведення голосування;

9) виступи депутатів з мотивів голосування.

 

Стаття 51.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 

Стаття 52.

Депутат, депутатська група (фракція) або постійна комісія можуть подати до секретаря сільської ради на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до протоколу сесії.

 

Стаття 53.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

 

Стаття 57.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі секретарю сільської ради.

 

Стаття 54.

1. Тексти виступів депутатів, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, передаються секретарю сільської ради і включаються в протокол.

2.Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сільської ради депутатам надається право виступити у «Різному».

3. В «Різному» головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

4. В «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються до загального відділу сільської ради. Ця інформація приймається «до відома» без обговорення. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 55.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 

Стаття 56.

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. Голосування може проводитись шляхом підняття рук, перекличкою або іншим способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення  кожного депутата.

2. При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.

 

Стаття 57.

Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

 

Стаття 58.

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів на пленарному засіданні.

3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях відповідно до Положення про постійні комісії ради.

4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці, а в умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, в режимі відео-конференції/аудіо-конференції, відповідно ст.77 цього Регламенту.

5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються неприйнятими про що зазначається в протоколі засідання сесії та рішення не виготовляється.

 

Стаття 59.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Такими питаннями можуть бути:

- оголошення перерви в засіданнях;

- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

- встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

- надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів;

- визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації;

- позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

- про проведення додаткової реєстрації;

питання про позбавлення права виступу;

- про визначення способу проведення голосування;

- про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями;

- про повторне обговорення та голосування проекту рішення;

- про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні;

- про визначення часу та обсягу трансляції пленарних засідань;

- про закрите пленарне засідання;

- про голосування за порядок денний сесії;

- про визначення способу проведення голосування;

- про пакетне голосування.

Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні.

 

Стаття 60.

Рада може скасовувати своє рішення у випадках визначених законодавствомякщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

 

Стаття 61.

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

 

Стаття 62.

1. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії (заступником лічильної комісії, секретарем лічильної комісії, а в деяких випадках секретарем сільської ради) списку депутатів; кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування («за», «проти», «утримався», або не приймає участь у голосуванні).

2. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів та оголошують результати голосування. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії (або інша уповноважена особа, передбачена цим Регламентом) підписує Форму 1-ПГ по кожному з питань порядку денного і долучає її до протоколу сесії ради.

3. Результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

4. Рішення з процедурних питань приймаються відкритим голосуванням без заповнення Форми 1-ПГ і фіксується в протоколі сесії.

5. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються загальним відділом за дорученням секретаря сільської ради і надаються представникам депутатських груп (фракцій), депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації.

 

Стаття 63.

1. З метою оптимізації роботи пленарних засідань ради депутати та головуючий можуть вносити пропозиції про пакетне голосування – голосування за декілька рішень одноразово – за проекти рішень індивідуальної дії, які є аналогічними за змістом, ухвалюються щодо групи конкретних осіб, узгоджені на засіданнях профільної постійної комісії (комісій).

2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне пакетне голосування може бути використано із метою розгляду погоджених в установленому порядку на засіданнях постійних профільних комісій безспірних питань. Перед таким голосуванням приймається процедурне рішення. При цьому, повинно бути обов’язково дотримано вимогу про доповідь автора (авторів) проектів рішень.

3. Процедурне рішення про проведення пакетного голосування приймається більшістю депутатів від присутніх на пленарному засіданні.